Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Základné informácie

Základné informácie

 Základná škola Lieskovec

Naša školička

 

Základná škola Lieskovec je neplnoorganizovaná škola len s 1.-4.ročníkom. Navštevuje ju momentálne 67 žiakov, z toho takmer 20 % žiakov dochádza do školy z rôznych častí mesta Zvolen, ale aj Sliača i Kováčovej.

Prečo je naša škola taká atraktívna?

Najstaršia Škola budúcnosti

Učíme podľa Učebného plánu pre triedy so zavedením informatickej výchovy a s podporou informačno - komunikačných technológií (IKT) vo vzdelávaní. Znamená to, že sa žiaci učia ako povinný predmet od 1.ročníka jednu hodinu informatickej výchovy týždenne a okrem toho majú priemerne 4-5 hodín iného vyučovania odučených za podpory IKT. 

 

Prváčka pracuje s interaktívnou tabuľou e-BeamSme najlepšie vybavenu školou na Slovensku. Okrem počítačovej učebne s 14-timi počítačmi (ktorá je bežnou triedou), je každá trieda vybavená  počítačom(čmi) s pripojením na internet.  Okrem troch dataprojektorov ktoré robia naše vyučovanie názornejším, škola využíva pri vzdelávaní aj dve interaktívne tabue e-Beam. Takto môže vo všetkých triedach školy prebiehať naraz multimediálna výučba.

 

Tretiačka pracuje na ClassServeriSme jednou zo Škôl budúcnosti - pri vzdelávaní vytvárame mateiály pre žiakov na ClassServeri. Žiaci aj rodičia s prístupom na internet majú možnosť pripojiť sa k serveru aj doma. Môžu tak napríklad v čase choroby, pokračovať vo vyučovacom procese a navyše rodičia si môžu skontrolovať prácu žiakov.

 

Práca na ClassServeri s notebookmi

 

Jazykové vzdelávanie od 1.ročníka

 

Využívanie mobilného jazykového laboratória

Podarilo sa nám získať v rámci rozvojového projektu finančné prostriedky na zriadenie mobilného jazykového laboratória. Žiaci pri vyučovaní anglického jazyka, krúžkovej činnosti a vzdelávaní v iných predmetoch využívajú notebooky, vzdelávacie programy a prístup k internetu prostredníctvom wifi siete.

 

 

 

 

 

Zdravá škola a daltonské prvky vo vyučovaní


 Zabezpečujeme žiakom zdravé prostredie - sme Zdravá škola.
Všetky triedy sú vybavené bielymi magnetickými tabuľami a žiaci majú možnosť sedieť (podľa svojej potreby a záujmu) na Fit-loptách. V počítačovej triede majú  výškovo nastaviteľné stoličky.  


 

Prváci pri skupinovej práci

 

 

Pravidelne dopĺňame aj učebné pomôcky na vyučovanie slovenského jazyka, prírodovedy, prvouky, vlastivedy, anglického jazyka, hudobnej a telesnej výchovy.

 

 

 

 


 

Vzhľadom na nízke počty žiakov v triedach od 12 do 20 máme vynikajúce možnosti individuálne sa venovať všetkým žiakom. Asistent učiteľa pravidelne pracuje so žiakmi so špeciálno-pedagogickými potrebami a tak má učiteľ možnosť, čas a podmienky venovať sa ostatným žiakom, vrátane talentovaných.

 

Žiaci miesia cesto na chliebSme školou rodinného typu. Spolupráca rodičov a učiteľov je na vysokej úrovni. Rodičia vo veľkej miere pomáhajú škole prostredníctvom Občianskeho združenia Lieskovček. Naopak učitelia spolu so žiakmi pripravujú pre rodičov a obyvateľov obce množstvo krásnych akcií.

 


Netradičné vyučovnie telesnej výchovy


V rámci hodín telesnej výchovy žiaci navštevujú tenisové kurty Lieskovského tenisového klubu, kde si pod vedením odborných trénerov osvojujú základy tohto športu. Časť žiakov je zaradených do tréningového procesu a reprezentujú školu na oblastných i regionálnych tenisových súťažiach, kde obsadzujú popredné miesta. Škola je zapojená do projektu Detský Davis Cup a neoficiálne je v okrese vedená ako tenisová škola.


T - ballSme v spolupráci s Slovenskou softballovou asociáciou, zapojení do projektu T-ball. V rámci hodín telesnej výchovy a záujmovej činnosti sa venujeme aj tomuto športu. Absolvovali sme už prvé priateľské zápasy v Pezinku a Banskej Bystrici.

 

 

 

 

 

 

Najmenšia Microsoft IT Académia na Slovensku 

Škola je Microsoft IT Académiou, ktorá vzdeláva v tejto oblasti aj obyvateľov obce a mesta Zvolen a ktorá ako jediná MS ITA v okrese bude zabezpečovať ďalšie vzdelávanie v oblasti práce s počítačom a jeho využívanie pri vzdelávaní (MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, projektové vyučovanie, bezpečne na internete, Windows Live) 

Máme prepracovanú webovú stránku na ktorej sa rodičia i žiaci dozvedia množstvo informácií a pozrú si svoje práce. V roku 2003 sme získali 2.miesto a v roku 2004 hlavnú cenu v súťaži O najlepšiu www stránku školy.

Ďalšie informácie o škole nájdete na našej stránke www.zslieskovec.edu.sk


 

webygroup

dnes je: 24.8.2019

meniny má: Bartolomej

podrobný kalendár

Za obsah zodpovedá
webmaster

Za obsah stránky zodpovedá Spoločný školský úrad Zvolen


Úvodná stránka