Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Aktivity

HUMANIZÁCIA VÝCHOVY A NÁVRAT K NÁRODNÝM TRADÍCIÁM

VÝCHOVA K ZDRAVÉMU ŽIVOTNÉMU ŠTÝLU A ZODPOVEDNOSTI ZA VLASTNÉ ZDRAVIE

 Snažíme sa realizovať Komenského myšlienku “Škola hrou” - hru využívať ako hlavný prostriedok na skúmanie, experimentovanie a získavanie nových poznatkov. Učiteľka príma rolu partnera, pomocníka a facilitátora, stavia na pozitívnej motivácii, verí v každé dieťa a rozvíja prosociálne správanie detí. Každý mesiac sa pre deti organizuje priamo v materskej škole divadelné predstavenie alebo bábkové divadlo či hudobný koncert.

   
   

Svoj program staviame na myšlienke, že každý potrebuje poznať svoje korene. Prostredníctvom spracovaného projektu využívania regionálnych tradícií a zvykov rozvíjame u detí vzťah k národným tradíciám. Aktivity ako: slávnosti chleba, slávnosti jablka, Martinské tekvicové slávnosti, Katarínske pranostiky, ukážky tkania, pradenia a práce s vlnou, Od Lucie do Vianoc, fašiangové slávnosti, vynášanie Moreny, vítanie jarného a letného slnovratu, s piesňami, riekankami a pranostikami -sú pre deti príťažlivými a podnecujúcimi.

    

 

Materská škola je od 1.2.1995 zapojená do Národnej siete škôl podporujúcich zdravie. Nenásilnou propagáciou projektu, primeranými aktivitami, rozhovormi i vlastným vzorom sa snažíme prenášať zásady zdravého životného štýlu na deti i do ich rodín. Využívame už osvedčené projekty “ Sladkosti závislosťou”, “Chceme dýchať čistý vzduch”, “Evička nám ochorela”, či Filipove dobrodružstvá v krajine zdravia. Úzko spolupracujeme s Komunitnou nadáciou “Zdravé mesto”.

  

 

ENVIRONMENTÁLNA VÝCHOVA

Aby mohol človek žiť v súlade s prírodou , musí ju poznať a zažiť. Deti poznávajú prírodu celoročným pozorovaním vo vzťahu k ročným obdobiam. Prostredníctvom plánovaných poldenných výletov a vhodných ekohier poznávajú rôzne biotopy – park, les, lúku, pole, arborétum, život okolo rieky. Učíme ich všímať si krásu prírody i zdroje znečistenia životného prostredia a chrániť prírodu. Svoje poznatky si môžu deti overiť v každoročne organizovanej “Škole v prírode” .

  

 

PODPORA ZDRAVÉHO TELESNÉHO VÝVOJA

V triedach i v školskej záhrade vytvárame prostredie pre bohaté pohybové vyžitie detí. Uplatňovaním netradičných telovýchovných prostriedkov a pohybových aktivít ako: Zvolenská športová jeseň, nezbedné kolky, šarkaniáda, hry na snehom “Po stopách Yetiho” Olympijské nádeje a beh jarnou záhradou, sa snažíme posilňovať organizmus detí a pestovať návyky pravidelného cvičenia. V materskej škole pôsobí športový klub “Stonožka”, ktorý je spoluorganizátorom regionálneho viacboju všestrannosti. Každoročne organizujeme pre deti plavecký desaťdňový kurz plávania.

  

 

SPOLUPRÁCA S RODIČMI A PODPORNÝMI ORGANIZÁCIAMI

Materská škola je otvorená pre všetkých , ktorý majú záujem spolupracovať na výchove a vzdelávaní detí. Najúčinnejšia je spolupráca s rodičmi a Rodičovským združením, ktoré má právnu subjektivitu. Veľmi úzka je spolupráca so susednou základnou školou, ktorá nám poskytuje pomoc pri výučbe cudzích jazykov. Počítačovú učebňu s výukovými programami využívajú naše deti v krúžku informatiky. V spolupráci s Podpolianskym osvetovým strediskom majú deti možnosť prostredníctvom tvorivých dielní osvojovať si základné zručnosti tvorivého sebavyjadrovania a podporovať záujem o ľudové regionálne tradície a staré umelecké remeslá. Cieľom dlhoročnej spolupráce so Slovenskou národnou galériou na zámku je rozvíjanie estetického cítenia a prebúdzanie trvalého pozitívneho vzťahu k výtvarnému umeniu. Vďaka spolupráci so Základnou umeleckou školou a Súkromnou umeleckou školou majú deti možnosť zoznámiť sa s prácou jednotlivých odborov a absolvovať zaujímavé hudobno-tanečné koncerty či výtvarné výstavky. Krajská knižnica poskytuje deťom i učiteľkám širokú paletu vhodných kníh i nahrávok hudobného oddelenia.

  

 

KRÚŽKOVÁ ČINNOSŤ

Svoje záujmy či nadanie majú deti možnosť rozvíjať v rámci bohatej krúžkovej činnosti:

  • v hudobno-pohybovej prípravke pod vedením riaditeľky hudobnej školy Pink Harmony

  • vo výtvarnom krúžku pod vedením učiteľky CVČ Domino

  • v krúžku anglického jazyka

  • krúžok Ja som malý remeselník pod vedením p. Kossárovej

  • vo folklórnom krúžku pod vedením p. učiteľky Filkorovej

  • v telovýchovnom krúžku pod vedením p. učiteľky Kyselovej.

   

 

JEDÁLEŇ

 

Vedúcou kolektívu je p. Jana Pajerská. Snahou kolektívu je variť zdravo, ale najmä chutne , aby si deti osvojovali návyky zdravého stravovania, konzumovania surovej zeleniny a ovocia.

 
  

Pre rodičov i širšiu verejnosť už po niekoľko rokov pripravujú prezentačnú ochutnávku zdravých pomazánok, tmavého chleba a pečiva, zeleninových a ovocných šalátov. Aby získali dostatok finančných prostriedkov, okrem detí poskytujú stravovanie dôchodcom či iným záujemcom o stravovanie.

 

V spolupráci s Rodičovským združením zabezpečujú dostatočný vhodný pitný režim pre deti – upravenú vodu osmózou, ovocné čaje, minerálnu vodu či multivitamínové nápoje.

 

 

webygroup

dnes je: 24.8.2019

meniny má: Bartolomej

podrobný kalendár

Za obsah zodpovedá
webmaster

Za obsah stránky zodpovedá Spoločný školský úrad Zvolen


Úvodná stránka