Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Základné informácie

Základné informácie

Zoznámte sa s Materskou školou Prachatická 2421/45 v Zvolene

Sme štvortriedna materská škola s právnou subjektivitou na sídlisku Zlatý Potok vo Zvolene. Výchovno-vzdelávacím procesom našej školy sa prelínajú dva aspekty. Bohatá história kráľovského mesta Zvolen a láska k prírode. Poslaním našej materskej školy je vzdelávať a vychovávať deti v bezprostrednom kontakte s históriou nášho mesta, s prírodou a praktickým životom. Uprednostňovať zdravý životný štýl a dôveru vo vlastné schopnosti. Aby sme dokázali tieto dva aspekty zlúčiť a vytvoriť zdravú sociálno-emočnú klímu, ktorá sa podobá klíme v dobrej rodine, zakomponovali sme danú problematiku do koncepčného zámeru školy a do školského vzdelávacieho programu s názvom Príroda srdcom a rozumom.

Veľmi dobre si uvedomujeme celospoločenskú potrebu vštepovania základných environmentálnych prvkov deťom od najútlejšieho veku a význam zdravého životného prostredia pre ďalšiu existenciu človeka. Deti sa učia cez vlastné zážitky a pocity poznávať vzťahy, premenlivosť a krehkú rovnováhu v prírode, jej zraniteľnosť vplyvom negatívnych zásahov človeka.

Aktívne spolupracujeme s organizáciami s environmentálnym zameraním, vytvárame vlastné autorské projekty, alebo participujeme na projektoch zmluvne viazaných partnerov. Sme zapojení do programu Ekologická stopa, ktorého cieľom je meranie vplyvu ľudských aktivít na planétu Zem. Získanie grantu z Projektu Hodina deťom, nám pomohlo formou rozprávok a divadla priblížiť deťom environmentálnu problematiku.

Naša materská škola je známa širokou škálou programov, v ktorých akceptujeme osobnosť dieťaťa, prejavujeme mu lásku, podporujeme v deťoch pozitívne vlastnosti, rozvíjame detský talent a získavame ho pre spoluprácu s deťmi i dospelými.

Pri príležitosti 770. výročia obnovenia mestských privilégií mestu Zvolen sme spolu s deťmi pripravili podujatie Prehliadka divadelných súborov detí zvolenských materských škôl.

Ocenením výtvarných a dramatických schopností detí bola účasť v európskom výtvarnom projekte Eurorozprávky pri príležitosti Slovenského predsedníctva v Rade EÚ.

 

Materiálno-technické a priestorové podmienky

V budove materskej školy sa nachádzajú dve triedy s príslušenstvom na prízemí a dve triedy na poschodí. Každá trieda má samostatnú šatňu, spálňu a priestory na osobnú hygienu detí. Materská škola má vlastnú práčovňu, sušiareň a mangeľ.

Budova prešla rozsiahlymi opravami. Zámerom bolo vytvoriť bezpečné, hygienické a estetické prostredie. Všetky okná a dvere sú vymenené za plastové. V MŠ sa uskutočnila kompletná rekonštrukcia všetkých hygienických zariadení pre deti, výmena podláh v šatniach a na schodiskách. Kompletnou prestavbou prešla aj školská kuchyňa.

Účelné a estetické prostredie dotvára nový nábytok, vrátane skriniek, stolov, stoličiek, ležadiel, kobercov a záclon vo všetkých triedach a šatniach.

Súčasťou materiálno-technického vybavenia materskej školy sú kvalitné hračky, učebné pomôcky nielen na environmentálnu výchovu, výučbové programy, moderné telovýchovné náradie a náčinie, kroje a kostýmy na dramatickú výchovu, hudobné nástroje, detská a odborná literatúra, materiál na výtvarné, grafomotorické a  pracovné činnosti, didaktické technológie. V každej triede je interaktívna tabuľa, notebook, počítače, pripojenie na internet, CD prehrávače. Deti majú možnosť pracovať s Bee-Botom, digitálnym mikroskopom, kamerou, fotoaparátom.

Exteriér tvorí veľká školská záhrada parkového typu s výsadbou ihličnatých a listnatých stromov aj kríkov. Záhrada poskytuje deťom veľký priestor na športovo-pohybové, relaxačné aj vzdelávacie aktivity počas celého roka, je centrom kultúrno-spoločenských akcií detí a rodičov. Vybavenie záhrady tvoria záhradné domčeky so šmykľavkami, svahové šmykľavky, drevené a kovové preliezačky, kolotoč, visiace a pružinové hojdačky, kresliace panely, pieskoviská...


Krúžková činnosť
V materskej škole zabezpečujeme oboznamovanie detí s anglickým jazykom akreditovanými lektormi.


Spolupráca
Nadštandartné aktivity zabezpečujeme v spolupráci s nasledovnými inštitúciami:

  • Základná škola M. Rázusa
  • Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Zvolen
  • Spolupráca s klinickým logopédom
  • Krajská knižnica Ľ. Štúra vo Zvolene - pravidelné návštevy knižnice s programom pre deti
  • Národné lesnícke centrum – pravidelné akcie priamo v MŠ
  • Správa CHKO Poľana - náučné programy pre deti
  • Spolupráca s Detskou farmou „Gazdáčik“
  • SNG Zvolen – zámok, oddelenie výchovy a vzdelávania - zoznámenie s históriou a tvorivé dielne (Vianoce, Veľká noc)
  • Spolupráca a akcie s rodičmi detí navštevujúcich MŠ (Tekvicová slávnosť, vianočné a veľkonočné tvorivé dielne, fašiangový karneval, Deň matiek, zábavno-športové popoludnia detí a rodičov, spevácka súťaž detí, rozlúčka s predškolákmi ...)
  • Deň otvorených dverí pre novoprijaté deti

 


 

webygroup

dnes je: 24.8.2019

meniny má: Bartolomej

podrobný kalendár

Za obsah zodpovedá
webmaster

Za obsah stránky zodpovedá Spoločný školský úrad Zvolen


Úvodná stránka