Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Základné informácie

Materská škola Tehelná 2549/5 Zvolen

Naša materská škola sa nachádza na Tehelnej ulici vo Zvolene v lokalite neďaleko centra mesta. Sídli v jednoposchodovej budove. Na prízemí sa nachádza kuchyňa, práčovňa, sauna, tri triedy a telocvičňa, na poschodí sa nachádzajú dve triedy. K areálu patrí školský dvor.
Materská škola je veľmi dobre materiálne vybavená s dostatkom učebných pomôcok, hračiek, počítačovej techniky, audiovizuálnej techniky, športového náčinia a náradia.

Jej výhodná poloha zabezpečuje 100% naplnenie tried. Materská škola má v súčasnosti 5 tried vo dvoch pavilónoch A. a B. Exteriér MŠ je dostatočne veľký so školským dvorom, ktorý vytvára deťom primerané podmienky na pohybové aktivity a pohybové hry. Slúži na realizáciu organizačných foriem: pobyt vonku, edukačné aktivity, pohybové a relaxačné cvičenia. Školský dvor je bezpečný, hygienický, estetický a funkčný, vybavený hojdačkami, preliezačkami, kolotočom, pieskoviskami, priestorom pre pohybové aktivity na kolobežkách, trávnatou plochou pre rôzne pohybové hry, lavičkami, altánkom a tienistými miestami ktoré poskytuje dostatok stromov. Interiér MŠ je priestranný, farebne esteticky ladený teplými, veselými farbami. Každá trieda má vymedzený priestor pre hrové a pracovné kútiky, ktoré sú účelovo vybavené a slúžia na spontánne hry detí a realizáciu učiteľom plánovaných edukačných aktivít. V celej MŠ došlo k výmene detského nábytku, ktorý je nielen moderný, ale aj účelný, esteticky farebne ladený. Deti majú v každej triede dostatočné množstvo hračiek, pomôcok, rôzneho edukačného materiálu a priestor pre vlastné výtvory. Prostredie v MŠ je podnetné, v súlade s potrebami dieťaťa. K vybaveniu MŠ patrí aj sauna s bazénom, ktorá slúži výhradne pre potreby detí, veľká zrenovovaná telocvičňa, ktorá sa využíva pri plnení úloh ŠKVP, poradách a divadielkach. MŠ má kvalitné edukačné prostredie s dostatkom priestoru pre hru. Súčasťou našej MŠ je aj školská stravovňa, ktorá poskytuje deťom jedlá a nápoje podľa odporúčaných výživových dávok, podľa vekových skupín stravníkov.
Indikátormi kvality našej MŠ sú šťastné, hrajúce sa deti pod odborným, profesionálnym vedením učiteľov.

 
 

Budova materskej školy

Pohľad na škôlku zo všetkých strán
 

Vlastné ciele a poslanie výchovy a vzdelávania

 VLASTNÉ CIELE A POSLANIE VÝCHOVY A VZDELÁVANIA
Motto: „Podaj mi rúčku a poď, pomôžem Ti objaviť svet „ .
Naša materská škola je miesto, kde sa sprostredkúvajú základné hodnoty, ktoré sú uložené v obsahoch, ktoré materská škola deťom ponúka.. Našou snahou je rozvinúť osobnostný potenciál dieťaťa, jeho túžbu po poznaní sveta. Je pre nás dôležité, aby v našej materskej škole dieťa každý deň prežívalo pocit úspechu a šťastia. Edukačnú činnosť staviame na princípoch humanizácie výchovy a vzdelávania, vlastnej individuality v súlade s Dohovorom o právach dieťaťa. Našim poslaním je oboznámiť deti s ľudovými tradícií a zvykmi, ktoré sú súčasťou našej kultúry a tiež ich naučili správnemu životnému štýlu.
Edukačná činnosť v našej MŠ vychádza z potrieb a záujmov detí, pričom v nej motivovaným a aktivizujúcim (prostredníctvom rozprávky) spôsobom rozvíjame všetky oblasti rozvoja detí.
Ciele sú zamerané na pozitívne výsledky predprimárneho vzdelávania detí
 rozvíjať a podporovať zdravé sebavedomie, sebaistotu, jedinečnosť detí
 rozvíjať a podporovať schopnosti detí kooperovať v skupine
 rozvíjať a utvárať národné povedomie detí prostredníctvom ľudovej slovesnosti, ľudových tradícií
 obohacovať výchovu a vzdelávanie o regionálne prvky prezentujúce ľudové tradície
 rozvíjať návyky u detí súvisiace so zdravým životným štýlom
 pripraviť deti na vstup do ZŠ po všetkých stránkach
 podporovať nadané deti a záujmy každého dieťaťa
 oboznamovať deti s ľudovými tradíciami a zvykmi, aktívne zapájať deti do príprav a dodržiavaniu tradícii a zvykov

Zámerom vzdelávania MŠ je:
 zoznamovať sa s ľudovou slovesnosťou, literatúrou, hudbou, kultúrnymi tradíciami a zvykmi
 vnímať kultúrne a umelecké podnety, pozorne počúvať, hodnotiť
 zapájať sa do kultúrno-spoločenských akcií
 navštevovať kultúrne akcie zaujímavé pre predškolský vek
 stretávať sa s literárnym, dramatickým, výtvarným a hudobným umením aj mimo materskej školy


 VLASTNÉ ZAMERANIE ŠKOLY
Motto : „ Ak mi niečo povieš, zabudnem to. Ak mi niečo ukážeš, možno si to zapamätám. Ale nechaj ma niečo urobiť a stane sa to mojou súčasťou“.( japonské príslovie )

Zameraním materskej školy je upevňovať spolupatričnosť pri dodržiavaní ľudových tradícií a zvykov. Týmto zámerom chceme posilniť u detí úctu k národnej kultúre, k materinskému jazyku a národným hodnotám. Tento zámer školy napĺňame v zmysle humanizácie, preto rešpektujeme záujmy a potreby detí, vychádzame z ich doterajších skúseností, pričom si uvedomujeme ich jedinečnosť. Tým, že deti dobre poznáme vieme k nim aj individuálne pristupovať, k čomu nám výrazne napomáha otvorený vzťah medzi učiteľom a dieťaťom. Podporujeme u detí vzťah k sebe samému, k čomu prispieva pozitívna klíma a tiež motivácia, ktorá je využívaná na aktivizáciu dieťaťa, aby sa chcelo zapájať do činností a rôznych príprav. Všetky činnosti sú cieľavedome zostavené tak, aby si pri ich vykonávaní deti rozvíjali všetky oblasti rozvoja a to vďaka využívaniu rôznych zdrojov poznania. V edukácii kladieme dôraz nato, aby deti vedeli kooperovať v skupine, nakoľko si pri kooperácii vytvárajú medziosobné vzťahy. Uplatňujeme učenie prostredníctvom zážitkov a skúseností, vždy keď je to možné. Dôležitá je aj spätná väzba, ktorá je východiskom pre ďalšie plánovanie edukácie.
Deťom sa musia dostať informácie o tom, čo je naše bohatstvo, čím sa líšime od ostatných národov a čím výsostne „naším“ obohacujeme seba a iné národy a to tak, že si osvoja potrebné znalosti, návyky, postoje zapájaním sa do príprav na oslavy, zvyky, tradície, kultúrne programy a podobne. Práve preto je náš ŠKVP „KOLOVRÁTOK“ zameraný na zachovanie tradícií a zvykov našich predkov. Hravým spôsobom utvára a neskôr prehlbuje v deťoch už od útleho veku vzťah k ľudovej duchovnej kultúre, slovesnému aj hudobnému folklóru, ľudovému tancu. Oboznamuje deti so zvykoslovnými predmetmi, učí deti vážiť si prírodu tak, ako si ju vážili naši starí rodičia a všímať si jej vplyv na život človeka

CHARAKTERISTIKA MATERSKEJ ŠKOLY
Motto: „Krásne je všetko na čo sa pozeráme s láskou „ (Morgenstern)
Zameranie našej školy je na ľudové tradície a zvyky a zdravý životný štýl. Cieľom je rozvíjať osobnosť dieťaťa cez ľudové umenie a prostredníctvom ľudového umenia rozvíjať u detí kognitívnu, perceptuálno – motorickú , sociálno – emocionálnu stránku dieťaťa.
Tento cieľ a teda aj zameranie školy sme si zvolili z dôvodu, že je v súčasnej dobe folklór vytláčaný výdobytkami techniky, konzumným životným štýlom a môže sa zdať pre deti menej lákavý. My však chceme ukázať deťom, že ľudové tradície a zvyky sú rovnako príťažlivé ako lákadlá modernej doby. A to prostredníctvom zážitkového učenia umožňujeme deťom prežiť oslavy a sviatky tak, ako kedysi. Všetky tieto aktivity sú pre deti nové, keďže sa už mnoho ľudových zvykov nedodržiava, spoznávajú tak význam činností, ktoré ľudia vykonávali, ich spôsob života i ľudové nárečie. Deti si tak rozvíjajú aj predstavivosť, keďže musí byť pre ne náročné predstaviť si život v minulosti, k spresneniu ich predstáv využívame rôzne starodávne predmety, organizujeme tvorivé dielne a programy, divadielka, kde si deti môžu návrat do minulosti prežiť. Utvárajú si tak národné povedomie, vzťah k materinskému jazyku a k predkom.
Integrovanie folklóru do edukačného procesu spočíva v syntéze prejavov hrových, spevno- hudobných, pohybových, dramatických , výtvarných, pracovných aktivít. Cieľom je, aby sa práve ľudové umenie podielalo na rozvoji hudobnosti, koordinačných i kondičných schopností dieťaťa, obohacoval jeho pohybový potencionál, rozvíjal osobnostné vlastnosti ( disciplinovanosť, rozhodnosť, samostatnosť, prispôsobivosť, zmysel pre spoluprácu …). Spokenie ľudovej piesne, pohybu, tanečnej hry v súčinnosti vedie deti k tomu, aby sme ich už v materskej škole učili poznávať bohatstvo našej ľudovej kultúry a práve touto formou dávame deťom základy pre vytváranie vzťahov k hodnotám. Tu sú prvé kroky k identite dieťaťa. Folklór posilňuje vlastenecké cítenie a príslušnosť k slovenskému národu.

ORGANIZAČNÉ USPORIADANIE DENNÝCH ĆINNOSTÍ

Denný režim je rámcovaný, účelne rozvrhnutý do usporiadaných činností primeraných veku, stupňu a druhu školy, rešpektuje vekové a individuálne a rozvojové osobitosti dieťaťa. Usporiadanie opakujúcich sa denných činností rešpektuje denné potreby, možnosti, záujmy a rozvíja jedinečnosť dieťaťa.
Pri usporiadaní denných činností sa:
1. zabezpečuje vyvážené striedanie činností
2. vytvára časový priestor na hru, učenie dieťaťa
3. dodržiavajú sa zásady zdravej životosprávy
4. dodržiava sa pevne stanovený čas na činnosti zabezpečujúce životosprávu

Denné činnosti v našej MŠ

6.30 čas schádzania
6.30 -9.00 výber aktivít
hry a hrové činnosti
ranný kruh
edukačné aktivity
edukačné činnosti
pohybové a relaxačné cvičenia
osobná hygiena
9.00 -9.30 čas stolovania (desiata)
osobná hygiena
9.30 -11.45 realizácia aktivít
pobyt vonku
osobná hygiena
11.45 -12.30 čas stolovania (obed)
osobná hygiena
12.30 -14.30 čas odpočinku
krúžková činnosť
14.30 -14.45 čas stolovania (olovrant)
osobná hygiena
krúžková činnosť
14.45 -16.30 hry a hrové činnosti
edukačné aktivity
16.30 koniec prevádzky MŠ

Hry a hrové činnosti detí sú spontánne alebo učiteľkou navodzované hry a hrové aktivity detí, napĺňajú túžbu dieťaťa po hre. Hry a hrové činnosti sa spravidla zaraďujú niekoľkokrát denne.
Pohybové a relaxačné cvičenia obsahujú zdravotné cviky, relaxačné a dychové cvičenia. Realizujú sa každý deň. Patria k vopred plánovaným aktivitám. V jarných a jesenných mesiacoch sa ukazuje účinné pohybové a relaxačné cvičenia uskutočňovať vonku, na čerstvom vzduchu.
Pobyt vonku obsahuje pohybové aktivity detí. Môže sa plniť aj edukačná aktivita. Pobyt vonku sa plní pravidelne každý deň. Výnimkou kedy sa nemusí uskutočniť, sú nepriaznivé klimatické podmienky, silný nárazový vietor, silný mráz, dážď.
Odpočinok sa realizuje v závislosti od potrieb detí s minimálnym trvaním 30 minút.
Činnosti zabezpečujúce životosprávu – desiata, obed, olovrant sa realizujú v pevne stanovenom čase. Medzi podávaním jedla je potrebné dodržiavať trojhodinový interval.
Edukačná aktivita je forma riadeného učenia, ktorá sa uskutočňuje za aktívnej spoločnej účasti detí a učiteľa. Edukačná aktivita sa realizuje v priebehu dňa v skupine detí, frontálne, alebo individuálne.
Všetky uvedené organizačné formy denného poriadku sú po pedagogicko-psychologickej stránke rovnocenné.

ORGANIZAČNÁ FORMA PREDPRIMÁRNEHO VZDELÁVANIA

Uplatňujeme inovatívne, moderné vyučovacie metódy. Pri predškolskom vzdelávaní kladieme dôraz na skupinové aktivity, individualizáciu výchovno-vzdelávacej činnosti. Uplatňujeme zážitkové učenie, spontánnosť dieťaťa a jeho citové prežívanie. Využívané formy výchovy a vzdelávania sledujú cieľ, ktorým je vhodná
forma uplatnenia a sebarealizácie každého dieťaťa:
• hra, vychádzka
• beseda, súťaž
• návšteva knižnice, „čítanie“, práca s knihou, ilustrácie
• kultúrne programy a vystúpenia
• športové súťaže
• dramatizácia, nácvik piesní, básní
• kreslenie, maľovanie, modelovanie
• práca s IKT
• zážitkové modelové situácie.

Môžu sa konať →
Podľa počtu deti: hromadná, skupinová, individuálna
Podľa miesta priebehu edukačnej činnosti: v MŠ alebo mimo nej
Podľa miery interakcie učiteľa s dieťaťom / deťmi: Frontálne, skupinové, individuálne/ samostatné


Pričom najdôležitejšou formou výchovy a vzdelávania predprimárneho vzdelávania je HRA, v ktorej dieťa dosahuje konkrétne kompetencie v priamej interakcii v priamej (hernej) činnosti. Počas hry dieťa získava permanentnú spätnú väzbu od ostatných účastníkov situácie. Aktívny spôsob učenia sa je hlavnou cestou na získavanie kompetencií a pre dieťa predškolského veku takéto učenie sa poskytuje najmä hra. V hre prebieha intenzívne, efektívne a zmysluplné učenie. Dieťa je vnútorne motivované do hry vstupuje dobrovoľne, na základe vlastného rozhodnutia. V hre je slobodné, prejavuje sa spontánne a prirodzene a zároveň všetko veľmi emocionálne prežíva.

 

UČEBNÉ OSNOVY

Pri tvorbe učebných osnov sme vychádzali z platnej legislatívy, z podmienok a vlastného zamerania školy. ŠkVP „Kolovrátok“ obsahuje 11 mesačných obsahových celkov, každý celok tvoria jednotlivé týždenné témy. Každý obsahový celok je koncipovaný tak, aby podporoval rozvoj dieťaťa vo všetkých oblastiach rozvoja, okrem toho obohacuje výchovu a vzdelávanie aj o zahrnuté ľudové tradície a zvyky, nakoľko sú zameraním materskej školy. Sú špecifikom Školského vzdelávacieho programu. Rozvrhnuté sú na jednotlivé mesiace a súvisia s obsahovými celkami, dopĺňajú ich o nový rozmer v edukácii. Dieťa prostredníctvom zaraďovania takýchto kompetencií do edukácie získa predstavu o živote v minulosti a tým u ň ho vzniká predpoklad, že sám bude v budúcnosti dodržiavať spomínané zvyky a tradície, keďže bude rozumieť ich podstate a významu. Takýmto spôsobom zabezpečujeme, aby sa nezabudlo na našu históriu a kultúru

  


 

webygroup

dnes je: 24.8.2019

meniny má: Bartolomej

podrobný kalendár

Za obsah zodpovedá
webmaster

Za obsah stránky zodpovedá Spoločný školský úrad Zvolen


Úvodná stránka